Rev. Anil T. Thomas

Rev. Anil T. Thomas

Vicar: Rev. Anil T. Thomas (Effective Jan 1, 2017)
Parsonage: 5117 Suda Drive, Durham, NC 27703. 
Email ID: annilz@yahoo.com
Phone: (919) 283 4333 - Parsonage / (919) 869 5613 – Cell

 

Mother Parish: Valiyakavu St. Thomas MTC, Ranni.
Spouse : Sowmini Annamma Kurian
Children: Abel Thomas Anil, Aaron Anil

 

Parishes Served:
                 Paruthippara Immanuel, Mukkola Bethel,
                 Vengod Mission - Thiruvananthapuram
                 Chengarothu Immanuel Anakkulam Sehion - Kozhikkodu
                 Jodhpur/Bikaner/Pali/Barmer Mission - Rajasthan
                 Rajkot/Bavnagar - Gujarath

 

Vicar Family pic